Saturday, 23 February 2019

სიცოცხლის დაზღვევა საქართველოსა და ევროპაში

 თამარ წიგნაძე - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

 

შესავალი

უმრავლესობა ჩვენგანი სიცოცხლის დაზღვევაზე ფიქრობს როგორც თანხაზე, რომელიც გადახდილი იქნება დაზღვეულის უახლოესი ადამიანებისთვის მისი გარდაცვალებისას. მაგრამ რეალურად სიცოცხლის დაზღვევა ბევრად უფრო მეტია.

 

ცხოვრების მანძილზე ბევრ ადამიანს უწევს შეჯახება არაერთ კრიტიკულ თუ განუკურნებელ დაავადებასთან: მიოკარდიუმის ინფარქტი, ინსულტი, სიმსივნე, რომელიც განაპირობებს  როგორ დროებით ასევე, მუდმივ შრომისუუნარობას და დაზღვეულის გარდაცვალებას.

 

 

სიცოცხლის დაზღვევის უმთავრესი მიზანია ადამიანის დაცვა ზემოთაღნიშნული რისკების ფინანსური ეფექტისაგან. სიცოცხლის დაზღვევის პოლისები მოიცავს სადაზღვევო დაფარვას ბუნებრივი მიზეზით ან უბედური შემთხვევის შედეგად დაზღვეულის გარდაცვალებისათვის, ასევე საბანკო კრედიტისათვის მსესხებლის გარდაცვალების შემთხვევაში, ოჯახისათვის ფინანსური დახმარების უზრუნველყოფას კრიტიკული დაავადების შედეგად დამდგარი მუდმივი ან დროებითი შრომისუუნარობის დროს.

 

კვლევის მიზანიაევროპულ და ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე გავრცელებულ სიცოცხლის დაზღვევის პროდუქტებსა და სიცოცხლის დაზღვევის მასშტაბებს შორის არსებული განსხვავების შესწავლა.

 

 

მეთოდოლოგია

 

 

კვლევის მიზნით (კვლევა ჩატარდა 2014 წლის ოქტომბერ - ნოემბერში)  გამოყენებულ იქნა  შედარებითი ანალიზის მეთოდი, რომელიც დაფუძნებულია საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაციების წლიურ ანგარიშებზე, პუბლიკაციებზე, სსიპსაქართველოსდაზღვევისსახელმწიფოზედამხედველობისსამსახურის სტატისტიკურ მონაცემებზე (2007-2012). სიცოცხლის დაზღვევის პროდუქტების შედარებითი ანალიზის მიზნით, გამოყენებულ იქნა მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი სადაზღვევო კომპანიის „Zurich Insurance Group Ltd.„- ის ევროპული ბაზრისთვის შეთავაზებული სიცოცხლის დაზღვევის სქემები და ქართული წამყვანი სადაზღვევო კომპანიების (სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგი ბისიაი" და სს “სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი“) სიცოცხლის დაზღვევის პროდუქტები.

 

შედეგები

 

ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სიცოცხლის დაზღვევის სქემებია (Zurich Insurance Group Ltd. -ის მიხედვით):

 

 • სიცოცხლის ვადიანი დაზღვევა;
 • სიცოცხლის საკრედიტო დაზღვევა;
 • სიცოცხლის უვადო დაზღვევა;
 • შემოსავლის დაცვის სქემა

 

1.      სიცოცხლისვადიანიდაზღვევა

 

აღნიშნულისადაზღვევოპროდუქტიგანკუთვნილიაიმადამიანებისათვის, რომელთაცსურთფინანსურადდაიცვანსაკუთარიოჯახიანბიზნესიმათიგარდაცვალებისა (ბუნებრივიმიზეზითთუუბედურიშემთხვევით) თუგანუკურნებელისენითდაავადებისშემთხვევაში.

 

დამატებითიდაფარვისსახითაღნიშნულსადაზღვევო პოლისსმოყვება (დაზღვეულისსურვილისამებრ) კრიტიკულიდაავადებებისაგანდაზღვევა, რომელიცუზრუნველყოფსპერიოდულშემოსავლებს, იმშემთხვევაშითუამდაავადებისშედეგადადამიანმადაკარგაშრომისუნარიდაშესაბამისადშემოსავალიც. კრიტიკულიდაავადებისაგანდაზღვევისშემთხვევაში, დაზღვეულისმიერსიცოცხლეშივემიღებულისადაზღვევოანაზღაურებისთანხადამოკიდებულიამისიდაავადებისსირთულესათუსხვაპირობებზე(Level Protection Plan, Author: J.A.J Aaronson - 31 October 2010).

 

რადგანსადაზღვევო პოლისივადიანია, სადაზღვევოანაზღაურებასადგილიექნებამხოლოდიმშემთხვევაშითუდაზღვეულიგარდაიცვალაპოლისისმოქმედებისგანმავლობაში, დაუდგინდაგანუკურნებელისენი, რომელიცგამოიწვევსპაციენტისგარდაცვალებას 12 თვისვადაში (ამშემთხვევაშიადგილიექნებასადაზღვევოდაფარვისწინსწრებითგადახდას), ანპოლისისმოქმედებისპერიოდშიდაესვაკრიტიკულიდაავადებისდიაგნოზი (შესაბამისისპეციალისტებისადაპირობებისგათვალისწინებით). აღნიშნულიპოლისისმოქმედებისმთელიპერიოდისგანმავლობაშისადაზღვევოპრემიაუცვლელიადაშესაძლოაშეიცვალოსმხოლოდიმშემთხვევაშითუდაზღვეულიგადაწყვეტსსადაზღვევოდაფარვისთანხისშეცვლას (გაზრდას/შემცირებას).

 

სადაზღვევოკომპანიაZurich Insurance Group Ltd.“ - ისპირობებისთანახმადმინიმალურივადახელშეკრულებისათვისარისერთიწელი, მაქსიმალური 50. ხოლოდაზღვეულისასაკიხელშეკრულებისვადისამოწურვისმომენტისთვისარუნდააღემატებოდესმაქსიმუმ 85 წელს. „Zurich Insurance Group Ltd.“-ისპოლისითასევეშესაძლებელიავადიანისიცოცხლისდაზღვევისპოლისისკონვერტაციაუვადოდაზღვევისხელშეკრულებაში.

 

დამატებითიბენეფიტისსახითდაზღვეულსშეუძლიაისარგებლოსსადაზღვევოხელშეკრულებისგანახლებისპირობით: სიცოცხლისდაზღვევისხელშეკრულებისვადისამოწურვისას, დაზღვეულსშეუძლიაგანაახლოსხელშეკრულებაარსებულისპირობებზედაყრდნობით. კონკრეტულად: უცვლელიდარჩებასადაზღვევოდაფარვადაშესაბამისადსადაზღვევოპრემიისოდენობაც. ამშემთხვევაშიდაზღვეულსარმოუწევსარანაირიდამატებითიინფორმაციისმიწოდებასაკუთარიჯანმრთელობისმდგომარეობისშესახებ.

 

საქართველოშისიცოცხლისვადიანიდაზღვევისპირობებისთანახმად, იფარებადაზღვეულისბუნებრივიმიზეზით, ანუბედურიშემთხვევითგამოწვეულიგარდაცვალება.დამატებითიდაფარვისსახითგვხვდებაკრიტიკულიდაავადებებისაგანდაზღვევა. ამშემთხვევაშიდაზღვეულისადაზღვევოპერიოდშივეიღებსგანსაზღვრულთანხას, რომელსაცგამოიყენებსსურვილისამებრ. ევროპულისქემისაგანგანსხვავებით, დაზღვეულისასაკი  დაზღვევისდასრულებისმომენტისთვისარუნდააღემატებოდეს 65 წელს („Zurich Insurance Group Ltd.“-ისშემთხვევაშისიცოცხლისდაზღვევაშესაძლებელია 85 წლამდეცგაგრძელდეს), ასევეარგვხვდებაგანუკურნებელისენისაგანდაზღვევადამატებითიბენეფიტისსახით. ამავედროს, ევროპულიანალოგისაგანგანსხვავებით, საქართველოშიარგვხდებაარსებულიხელშეკრულებისპირობებისუცვლელადდატოვებისსაფუძველზემისიგანახლებისბენეფიტი. ასერომ, თუსიცოცხლისდაზღვევისვადაამოიწურა, დაზღვეულს ხელახლამოუწევსპოლისისშეძენადაშესაბამისად, სადაზღვევოპირობებიციქნებაგასხვავებული(სსსადაზღვევოკომპანიაალდაგიბისიაი“, სიცოცხლისვადიანიდაზღვევისპირობები).

 

2.      სიცოცხლისსაკრედიტოდაზღვევა

 

აღნიშნულიპოლისიგანკუთვნილიაიმათთვის, ვისაცსურსთავიდაიზღვიოსმოულოდნელობებისგანდადარწმუნებულიიყოსრომმისიიპოთეკური (ძირითადად) თუსხვატიპისსესხიარდარჩებადაუფარავიმისიგარდაცვალებისათუსხვადასხვადაავადებებისშედეგადდამდგარიშრომისუუნარობისშედეგად. სადაზღვევოპერიოდისიცოცხლისსაკრედიტოდაზღვევისათვისჩვეულებისამებრგანსაზღვრულიამინიმუმ 5 დამაქსიმუმ 40-50 წლით (Zurich Insurance Group).

 

დამატებითსარგებელსწარმოადგენსსადაზღვევოშენატანებისმიღებისუფლებაზეუარისთქმა. ესიმასნიშნავს, რომსადაზღვევოკომპანიამზადააპოლისისმოქმედებისპერიოდშიდაზღვეულისშრომისუუნარობისდადგომისშემთხვევაშიგადაიხადოსპრემიადაზღვეულისმაგიერ.

 

საქართველოშისიცოცხლისსაკრედიტოდაზღვევა სიცოცხლის დაზღვევის პროდუქტებს შორის წამყვანია.მეტიც,სიცოცხლის დაზღვევა ჩვენს ქვეყანაში ძირითადად სწორედ დაზღვევის ამ ტიპის საშუალებით მუშაობს (სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენლებისვე აღნიშვნით). ევროპული ანალოგისაგან განსხვავებით, სადაც სიცოცხლის საკრედიტო დაზღვევისათვის სადაზღვევო პერიოდი  განსაზღვრულია ჩვეულებისამებრ მინიმუმ 5 და მაქსიმუმ 40-50 წლით, საქართველოში სიცოცხლის საკრედიტო დაზღვევის ხელშეკრულების პირობებით, ძირითადად არაა განსაზღვრული მინიმალური ან მაქსიმალური სადაზღვევო პერიოდი. სს „სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგისა“ და თიბისი ბანკის მიერ მომხმარებლისთვის  შეთავაზებულ სიცოცხლის საკრედიტო დაზღვევის პირობების თანახმად, სადაზღვევო ანაზღაურებას ექვემდებარება: დაზღვეულის ნებისმიერი მიზეზით, მათ შორის უბედური შემთხვევით გამოწვეული გარდაცვალება ან უბედური შემთხვევით გამოწვეული მუდმივი ქმედითუუნარობა. ხოლო, მაქსიმალურ სადაზღვევო თანხას შეადგენს 500 000.00 აშშ დოლარი (სიცოცხლის დაზღვევის პირობები თიბისი ბანკის საცალო საკრედიტო პროდუქტების კლიენტი ფიზიკური პირებისთვის, სს „სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი“).

 

3.      სიცოცხლისუვადოდაზღვევა

 

სიცოცხლისვადიანიდაზღვევისაგანგანსხვავებით, სიცოცხლისუვადოდაზღვევისგეგმაუზრუნველყოფსსადაზღვევოთანხისანაზღაურებასდაზღვეულისგარდაცვალებისპერიოდისმიუხედავად. ესარისდაზღვევა, რომელიცმოქმედებსდაზღვეულისმთელისიცოცხლისგანმავლობაშიდამისიგარდაცვალებისშემთხვევაშიოჯახი (ბიზნესი) ღებულობსსრულსადაზღვევოდაფარვას (Zurich Insurance Group).

 

სიცოცხლისუვადოდაზღვევაშექმნილიაიმისთვის, რომ:

 

 •  უზრუნველყოსოჯახი (მოსარგებლე) სადაზღვევოანაზღაურებითდაზღვეულისგარდაცვალებისმომენტისმიუხედავად;
 • აანაზღაუროსსადაზღვევოთანხაწინსწრებითიმშემთხვევაში, თუდაზღვეულსპოლისისმოქმედებისპერიოდშიაღმოაჩნდაგანუკურნებელისენიდამოსალოდნელიამისიგარდაცვალება 12 თვეზენაკლებპერიოდში.

 

დამატებითიბენეფიტებისსახითსადაზღვევოკომპანიასშეუძლიაშესთავაზოს:

 

·         სადაზღვევოშენატანებისმიღებისუფლებაზეუარისთქმა - ესიმასნიშნავს, რომსადაზღვევოკომპანიამზადააპოლისისმოქმედებისპერიოდშიდაზღვეულისშრომისუუნარობისდადგომისშემთხვევაშიგადაიხადოსპრემიადაზღვეულისსიცოცხლისდაზღვევისათვის.

 

·         ინდექსაცია - დაზღვეულისსურვილისშემთხვევაშისადაზღვევოკომპანიაინფლაციისგათვალისწინებითმოახდენსდაზღვეულისსადაზღვევოთანხისკორექტირებას (გაზრდას), რაცთავისმხრივგაზრდისსადაზღვევოპრემიისოდენობასაც.

 

საქართველოშისიცოცხლისუვადოდაზღვევაარგვხვდება. წამყვანისადაზღვევოკომპანიები (.. „ სადაზღვევოკომპანიაალდაგიბისიაი“, .. „ სადაზღვევოკომპანიაჯიპიაიჰოლდინგი“) გვთავაზობენმხოლოდსიცოცხლისვადიანდაზღვევასდაისიც, ძირითადადმიბმულსჯანმრთელობისდაზღვევისპოლისთან.

 

1.      შემოსავლისდაცვისსქემა

 

შემოსავლისდაცვისსქემისმიზანიადაზღვეულის უზრუნველყოფარეგულარული შემოსავლებით როგორც ავადმყოფობით, ასევე რაიმე ტრამვით გამოწვეული დროებითი შრომისუუნარობის დროს. ასევე იგი იცავს დაზღვეულის ბიზნესს წაყვანი თანამშრომლის/ების ავადმყოფობის ან ტრამვის შედეგად გამოწვეული დროებითი შრომისუუნარობის, უარყოფითი ფინანსური ეფექტისაგან. აღნიშნული დაზღვევით სარგებლობა შეუძლიათ პირებს 16-დან 59 წლამდე. სადაზღვევო პერიოდის ამოწურვისას  დაზღვეულის ასაკი არ უნდა აღემატებოდეს 65 წელს (Key features of the Income Protection Plan, Zurich Insurance Group).

 

საქართველოშისიცოცხლის დაზღვევის ეს  სქემაც არ გვხვდება (სიცოცხლის უვადო დაზღვევის მსგავსად).

 

 

დიაგრამა №1.  სიცოცხლის დაზღვევის პრემიები ევროპაში და მათი პროცენტული დამოკიდებულება მთლიან მოზიდულ პრემიასთან. მილიარდები. 2003-2013

          წყარო: The European Life Insurance Market in 2012, Statistics  №49, March 2014

 

ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე სიცოცხლის დაზღვევის პოლისებიდან მიღებული პრემიისა და სიცოცხლის დაზღვევის პროცენტულ მაჩვენებელი ბაზრის მთლიან სადაზღვევო პრემიასთან მიმართებაში შემდეგნაირად გამოიყურება:

 

 

დიაგრამა №2. სიცოცხლის დაზღვევით მოზიდული პრემია საქართველოში 2007-2012 წწ

 

 

წყარო: http://insurance.gov.ge/Page3.htm

 

 

დიაგრამა №3. სიცოცხლის დაზღვევის პროცენტული მაჩვენებელი მთლიან მოზიდულ პრემიასთან მიმართებაში (2007- 2012)

 

 

წყარო: http://insurance.gov.ge/Page3.htm

 

2012 წლის მონაცემებით 33%-იანი წილით მსოფლიო სადაზღვევო ბაზარზე ევროკავშირის სადაზღვევო ინდურსტია უდიდესია მსოფლიოში, მას მოსდევს ჩრდილოეთ ამერიკა (30%) და აზია (29%). 2012 წელს ჯამურმა ევროპულმა პრემიებმა შეადგინა 1 093 მილიარდი ევრო, საიდანაც სიცოცხლის დაზღვევაზე მოდიოდა 643 მილიარდი (59%). ეს მაშინ, როცა საქართველოში 2012 წელს სიცოცხლის დაზღვევის წილი მთლიან მოზიდულ პრემიაში იყო 4.39% .

 

 

დიაგრამა №4. ევროპული ქვეყნების ტოპ ათეული მოზიდული პრემიის მიხედვით. 2012

    წყარო: The European Life Insurance Market in 2012, Statistics  №49, March 2014

 

როგორც ვხედავთ პირველი ადგილი უჭირავს დიდ ბრიტანეთს 26%-იანი წილით (181 540 მლნ. ევრო) მთლიან მოზიდულ პრემიაში, შემდეგ მოდის  საფრანგეთი 20% (113,251 მლნ) გერმანია და იტალია 13% (84 081 მლნ) და 12% (69 715 მლნ) შესაბამისად.

 

შედარებისთვის, სიცოცხლის დაზღვევის პოლისების მთლიან მოსახლეობასთან დამოკიდებულების კოეფიციენტი 2009-2012 წლებში საქართველოში საშუალოდ იყო 7.8%, მაშინ როცა ევროპაში ანალოგიური მაჩვენებელი შეადგენდა 91%-ს.

 

დიაგრამა №5 სიცოცხლის დაზღვევის პოლისების რაოდენობის მთლიან მოსახლეობასთან დამოკიდებულების კოეფიციენტი (2009-2012)

 

 

 

   წყარო: The European Life Insurance Market in 2012, Statistics  №49, March 2014

 

დასკვნა

 

კვლევის შედეგად განისაზღვრა ძირითადი განსხვავებები სიცოცხლის დაზღვევის ქართულ და ევროპულ სქემებს შორის:

 

1.სიცოცხლის უვადო დაზღვევისა და შემოსავლის დაცვის სქემის არარსებობა საქართველოში.  საქართველოში არ გვხვდება შემოსავლის დაცვის სქემა, რომლის მიზანია დაზღვეულის დროებითი შრომისუუნარობის დროს რეგულარული შემოსავლებით უზრუნველყოფა. სიცოცხლის უვადო დაზღვევაც არაა გავრცელებული საქართველოში - სიცოცხლის დაზღვევის სახე რომელიც არ ზღუდავს დაზღვეულს სადაზღვევო ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდით და პარალელურად, ბევრ დამატებით ბენეფიტს სთავაზობს (მაგალითად ინდექსაცია).

 

 

2.ევროპულ ანალოგთან შედარებით სიცოცხლის ვადიანი დაზღვევის მნიშვნელოვანი შეზღუდულობა დამატებითი ბენეფიტების მხრივ.  ევროპული სქემისაგან განსხვავებით, დაზღვეულის ასაკი  დაზღვევის დასრულების მომენტისთვის არ უნდა აღემატებოდეს 65 წელს („Zurich Insurance Group“-ის შემთხვევაში სიცოცხლის დაზღვევა შესაძლებელია 85 წლამდეც გაგრძელდეს), ამავე დროს, ევროპული ანალოგისაგან განსხვავებით, საქართველოში არ გვხდება არსებული ხელშეკრულების პირობების უცვლელად დატოვების საფუძველზე მისი განახლების ბენეფიტი.

 

3. ქართული სიცოცხლის დაზღვევის ბაზრის მცირე მასშტაბები ევროპულ ანალოგთან შედარებით.  ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე სიცოცხლის დაზღვევის წილი მთლიან სადაზღვევო ინდუსტრიასა და მის მიერ მოზიდული პრემია მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ევროპულს.

 

 

სიცოცხლის დაზღვევის ქართულ და ევროპულ სქემებს შორის შედარებითი ანალიზით დგინდება, რომ საქართველოში არსებული სიცოცხლის დაზღვევის პროდუქტები ევროპულ ანალოგებთან შედარებით შეზღუდულია ძირითადად დამატებითი ბენეფიტების მხრივ, ხოლო ზოგიერთი მათგანი საერთოდ არ არსებობს. რადიკალურად განსხვავებულია სიცოცხლის დაზღვევის ბაზრის ევროპული და ქართული მასშტაბებიც. 2012 წლის მონაცემებით, ევროპაში სიცოცხლის დაზღვევას უკავია მთლიანი სადაზღვევო ინდუსტრიის 59%, საქართველოში კი - 4.39%. სიცოცხლის დაზღვევის განვითარებისათვის აუცილებელია სადაზღვევო ორგანიზაციების გრძელვადიანი ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფა, რაც, თავის მხრივ, მოითხოვს სტაბილურ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ გარემოს ქვეყანაში. ასევე მნიშვნელოვანია, დაზღვევის კულტურის არსებობა, რისკ-მენეჯმენტის ამაღლების, საზოგადოების მეტი ინფორმირებულობისა და  ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ ნდობის მოპოვებისათვის მუშაობა.

 

აბსტრაქტი

 

შესავალი. ოჯახისმარჩენალისმოულოდნელისიკვდილითგარდაცვალებისასდიდიაიმისალბათობა, რომმისიოჯახის ფინანსურიმდგომარეობამკვეთრადგაუარესდება. ამისგათვალისწინებით, ოჯახისმარჩენალსშეუძლიაშეიძინოსსიცოცხლისდაზღვევა, რითაცმისიგარდაცვალებისშემთხვევაშიოჯახის, შვილებისა თუ ბიზნესისფინანსურსტაბილურობასგარკვეულიდროითუზრუნველყოფს. კვლევის მიზანიააჩვენოს არსებული განსხვავება ევროპულ და ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე გავრცელებულ სიცოცხლის დაზღვევის პროდუქტებსა და სიცოცხლის დაზღვევის მასშტაბებს შორის. მეთოდოლოგია. კვლევის მიზნით გამოყენებულ იქნა  შედარებითი ანალიზის მეთოდი, რომელიც დაფუძნებულია საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაციების წლიურ ანგარიშებზე, პუბლიკაციებზე, სსიპსაქართველოსდაზღვევისსახელმწიფოზედამხედველობისსამსახურის სტატისტიკურ მონაცემებზე (2007-2012). სიცოცხლის დაზღვევის პროდუქტების შედარებითი ანალიზის მიზნით, გამოყენებულ იქნა მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი სადაზღვევო კომპანიის „Zurich Insurance Group Ltd.„- ის ევროპული ბაზრისთვის შეთავაზებული სიცოცხლის დაზღვევის სქემები და ქართული წამყვანი სადაზღვევო კომპანიების (სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგი ბისიაი" და სს “სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი“) სიცოცხლის დაზღვევის პროდუქტები. შედეგები. კვლევის შედეგად განისაზღვრა ძირითადი განსხვავებები სიცოცხლის დაზღვევის ქართულ და ევროპულ სქემებს შორის: 1. სიცოცხლის უვადო დაზღვევისა და შემოსავლის დაცვის სქემის არარსებობა საქართველოში; 2. ევროპულ ანალოგთან შედარებით სიცოცხლის ვადიანი დაზღვევის მნიშვნელოვანი შეზღუდულობა დამატებითი ბენეფიტების მხრივ. 3. ქართული სიცოცხლის დაზღვევის ბაზრის მასშტაბების მნიშვნელოვანი სიმცირე ევროპულ ანალოგთან. დასკვნა, რეკომენდაციები: სიცოცხლისგრძელვადიანიდაზღვევასერიოზულმოთხოვნებსუყენებსსადაზღვევოორგანიზაციისფინანსურმდგომარეობასდასტაბილურობას. შესაბამისად, მისი განვითარებისათვის აუცილებელია სტაბილური ეკონომიკური და პოლიტიკური გარემო ქვეყანაში. ასევე მნიშვნელოვანია, დაზღვევის კულტურის; რისკ-მენეჯმენტის ამაღლება და მუშაობა საზოგადოების მეტი ინფორმირებულობისა და ნდობის მოპოვებისათვის ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ.

 

ძირითადი საძიებო სიტყვები: სიცოცხლის დაზღვევა, სადაზღვევო ბაზარი.

 

Life Insurance in Georgia and Europe

(Comparative analysis)

 

Tamar Tsignadze - Professor at Ilia State University 

 

Abstract

 

Background.After the sudden death of a breadwinner, there is a high probability that his family’s financial situation will get dramatically worse. With this in mind, a breadwinner can get life insurance so that, in case of his death, financial stability is guaranteed to his family, children and business for some time. The research aims to show the difference between the European and Georgian insurance markets in terms of supplied life insurance products as well as life insurance scales. Methodology. For the purpose of research, comparative analysis method was used, which is based on annual reports and publications of international research organizations, statistical data of LEPL Insurance State Supervision Service of Georgia. For the comparative analysis of life insurance products, we used the life insurance schemes offered to the European market by one of the world’s largest insurance company „Zurich Insurance Group Ltd.” and the life insurance products of the leading Georgian insurance companies (JSC Insurance Company Aldagi-BCI and JSC Insurance Company GPI Holding). Results. Discussion: The research has identified the key differences between Georgian and European life insurance schemes: 1. The absence of Permanent life insurance and income protection scheme in Georgia; 2. Compared to European analog, considerable limitedness of Term life insurance in terms of  additional benefits. 3. Smallness of Georgian life insurance market in terms of collected insurance premiums. Conclusion, Recommendations: Long-term life insurance creates considerable problems for the insurance company’s financial condition and stability. Therefore, stable economic and political environment is necessary for its development. Raising insurance culture; risk management and working to have more informed society with trust towards financial institutions are also important.

 

Keywords: Life insurance, insurance market

 

 

ბიბლიოგრაფია

 

 • სადაზღვევობაზრისსტატისტიკურიმაჩვენებლები2007-2014.  სსიპსაქართველოსდაზღვევისსახელმწიფოზედამხედველობისსამსახური (http://insurance.gov.ge/Page3.htm)
 • საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა  2000-2014. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=472&lang=geo)
 • სიცოცხლისვადიანიდაზღვევისპირობები.  სსსადაზღვევოკომპანიაალდაგიბისიაი“  (http://www.aldagibci.ge/index.php?m=55)
 • სიცოცხლის დაზღვევის პირობები  თიბისი ბანკის საცალო საკრედიტო პროდუქტების კლიენტი ფიზიკური პირებისთვის. სს „სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი“ (https://www.gpih.ge/TBC.pdf)
 • სიცოცხლის დაზღვევა, ზოგადი მიმოხილვა. სს „სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი“ (https://www.gpih.ge/gpih/other_insurance/Life/overview.php)
 • The European Life Insurance Market in 2012.statistics №49,March2014 (http://www.insuranceeurope.eu/facts-figures/statistical-publications/life)
 • InsuranceEurope.Annualreport2012-2013(http://www.insuranceeurope.eu/publications/annual-reports)
 •  J.A.J Aaronson (31 October 2010) Level Protection Plan. Journal : The Will Expert (http://www.thewillexpert.co.uk/levelprotectionplan.html)
 • Personal Life Insurance Plans.Zurich Insurance Group Ltd.“ (http://www.zurich.co.uk/life/lifeinsurance/#ref2)
Read 3772 times